Algemene voorwaarden Stichting SAAC

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAAC.

Inhoudsopgave.

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit onderneming

Artikel 3 – Toepasselijkheid.

Artikel 4 – De offerte.

Artikel 5 – De overeenkomst.

Artikel 6 – De prijs.

Artikel 7 – Levering en uitvoering.

Artikel 8 – Duur, verlenging of beëindiging.

Artikel 9 – Betaling

Artikel 10- Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid.

Artikel 12 – Verstrekte bewijsstukken.

Artikel 13 – Permanente educatie.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De cliënt/afnemer: de natuurlijke persoon die met de Stichting Saac een overeenkomst sluit welke tot doel heeft om te komen tot de juiste keuze/aanschaf en opleiding van een hulphond voor een autistische kind/jong volwassene.

Gekwalificeerd hondentrainer: de natuurlijk persoon die met goed gevolg de opleidingen Van Hall 1, 2 en eventueel 3 of Gaus 1 en 2 met succes heeft afgerond. Bovendien beschikt hij/zij over het certificaat “Autisme vriendelijke coach” van de Autisme Academie, dan wel een soortgelijke opleiding, een en ander ter beoordeling van het bestuur.

Hulphond: de hond die voldoet aan de volgende basiseisen:

 • volgen, links, rechts, voor en achter;
 • zitten;
 • liggen;
 • staan;
 • hier komen;
 • vooruit gaan;
 • blijven;
 • plaats;

sociaal gedrag:

 • niet agressief;
 • vriendelijk gedrag naar kinderen;
 • niet opdringerig;
 • goed gedrag naar andere honden;
 • geen overdreven beschermingsdrift;
 • kunnen omgaan met spanning;
 • tegen harde geluiden kunnen / geen overdreven angst voor vuurwerk;
 • rustig blijven in drukke situatie;
 • snel herstellen na schrik;
 • geen angst voor vlaggen en/of wapperende voorwerpen;
 • niet schrikken van fietsers, joggers, brommers.

Opleiding hond en cliënt: de opleiding welke door of namens de Stichting SAAC wordt gegeven om er voor te zorgen dat de hond en de cliënt een goed koppel gaan vormen.

Toets: is de toets die na het doorlopen van de opleiding wordt afgenomen door een onafhankelijk examinator. Na het met goed gevolg afleggen van de toets wordt voor de hond een dekje afgegeven alsmede een pasje, uit welke bescheiden naar voren dient te komen dat het koppel mens/hond voor genoemde toets is geslaagd.

Permanente educatie: teneinde er voor te zorgen dat de hulphond geschikt blijft voor zijn taak, dienen mens en hulphond eenmaal per jaar de toets af te leggen. Daartoe dient het koppel minstens tweemaal per jaar een uur les te volgen, zodat tevoren kan worden bepaald of de toets met enige zekerheid met goed gevolg zal worden afgelegd.

Artikel 2. Identiteit onderneming.

Stichting SAAC

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 20152337

Vestigingsadres: zie hiervoor de inschrijving in het handelsregister.

Bankrekening: NL22INGB 000 644 9348

Artikel 3. Toepasselijkheid.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de stichting en de afnemer.

Voor het geval naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van kracht zijn, kan de afnemer zich, in geval tegenstrijdige voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling welke voor hem/haar het meest gunstige is.

Artikel 4. De offerte.

Indien een offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in de offerte aangegeven.

De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst/het product. De offerte is voldoende gedetailleerd zodat de afnemer een goede beoordeling van de aangeboden dienst/het product kan maken.

Uit de offerte komen de rechten en verplichtingen van de afnemer duidelijk naar voren.

Artikel 5. De overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afnemer het aanbod/de offerte heeft aanvaard en heeft voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Heeft de afnemer het aanbod via elektronische weg aanvaard, dan bevestigt de stichting onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

De stichting kan zich, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte stellen van het feit of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Voorts kan de stichting, binnen de wettelijke kaders, zich op de hoogte doen stellen van al die feiten en omstandigheden welke voor een verantwoord afsluiten van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Indien uit genoemde onderzoeken feiten en/of omstandigheden naar voren komen welke goede gronden opleveren om de overeenkomst niet aan te gaan, is de stichting gerechtigd om de overeenkomst niet aan te gaan. De stichting zal de afnemer van deze weigering gemotiveerd in kennis stellen.

Artikel 6. De prijs.

Gedurende de in de offerte vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens wijzigingen in het van toepassing zijnde BTW-tarief.

Artikel 7. Levering en uitvoering.

Door of namens de stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht worden genomen ter zake van de uitvoering van de te leveren diensten/producten.

Indien de afnemer vragen, op- of aanmerkingen heeft ter zake van de geleverde dienst/het product, stelt hij/zij de stichting daarvan onverwijld schriftelijk in kennis en geeft hij/zij de stichting voldoende tijd om, in overleg, te bezien of een verandering van de overeengekomen dienstverlening/het geleverde product tot de mogelijkheden behoort.

Artikel 8. Duur, verlenging of beëindiging van de overeenkomst.

De afnemer die een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot de geregelde levering van een of meerdere diensten/producten, kan tegen het einde van de bepaalde duur te allen tijde opzeggen. Hij zij neemt daartoe de overeengekomen opzeggingsregels en opzeggingstermijn in acht.

Indien niet wordt deelgenomen aan de permanente educatie als bedoeld in de hiervoor opgenomen begripsomschrijving zal geen nieuw pasje, als bedoeld in artikel 12 hierna, worden verstrekt.

Indien vanwege van overmacht niet kan worden deelgenomen aan de toets als bedoeld bij het begrip “permanente educatie” hiervoor, wordt het koppel mens/hond eenmaal in de gelegenheid gesteld de toets alsnog af te leggen.

Indien van deze mogelijkheid, om wat voor reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt heeft de stichting het recht de overeenkomst te beëindigen.

De bewijsstukken als bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden dienen op schriftelijke aanwijzing aan de stichting te worden geretourneerd.

Artikel 9. De betaling.

Indien niet anders is bepaald in de overeenkomst dient de afnemer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur aan de stichting te voldoen.

Indien niet aan de gestelde betalingstermijn wordt voldaan wordt door of namens de stichting een herinnering gestuurd.

Blijft betaling na maximaal drie herinneringen nog steeds uit, dan is de stichting gerechtigd de vordering uit handen te geven aan een incassobureau/deurwaarder. De daaraan verbonden kosten komen te allen tijde voor rekening van de afnemer.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud.

Bench.

In een aantal gevallen wordt door of namens de stichting voor korte of langere periode een bench ter beschikking gesteld. Deze benches blijven te allen tijde eigendom van de stichting.

Hondentuig.

Door of namens de stichting worden hondentuigjes ter beschikking gesteld. Hiervoor dient een waarborgsom te worden betaald. De hoogte van deze waarborgsom zal jaarlijks door het bestuur van de stichting worden vastgesteld. De tuigjes blijven eigendom van de stichting en dienen na beëindiging van de overeenkomst te worden geretourneerd.

Een medewerker van de stichting bekijkt of het geretourneerde tuig in goede staat verkeerd. Indien zulks, naar het oordeel van de medewerker van de stichting, niet het geval is, zal de betaalde waarborgsom aan de stichting vervallen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.

Lid 1. De pup/hond.

De expert die door of namens de stichting SAAC is aangesteld om de cliënt behulpzaam te zijn bij de aanschaf van een geschikte pup/hond om te worden opgeleid tot autisme begeleidingshond, zal zijn/haar taak naar eer en geweten uitvoeren.

Blijft onverkort van kracht dat de koopovereenkomst wordt gesloten tussen de cliënt en de verkoper/fokker. De Stichting Saac maakt geen onderdeel uit van deze koopovereenkomst en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van geschillen welke uit deze koopovereenkomst zouden kunnen voortvloeien.

Lid 2. Het trainingsresultaat.

De expert die door of namens de stichting SAAC is belast met de training van de hond, zal deze taak naar eer en geweten uitvoeren.

Om te komen tot een optimaal resultaat zullen, indien nodig, meerdere trainingsmethoden worden gehanteerd.

Mocht het, ondanks alle daartoe ingezette mensen en middelen, toch niet lukken om het koppel mens/hond te doen slagen voor het in artikel 1 onder “Toets” genoemde examen, kunnen noch de Stichting SAAC, noch de door haar aangestelde trainer, hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12. Bewijs van deelname aan opleidingstraject Stichting Saac.

Bij het aangaan van de overeenkomst met de stichting worden aan de contractant de navolgende bewijsstukken verstrekt:

 • Een pasje met de foto en de gegevens van de hond, alsmede de n.a.w.-gegevens van de eigenaar.
 • Een hondentuigje met daaraan bevestigd een sticker met opschrift “Stichting Saac. Niet aaien”. Voor dit tuigje is een waarborgsom van € 85,00 verschuldigd.
 • Een brief welke op verzoek kan worden getoond en waarin, wellicht ten overvloede, is vermeld dat de hond onder supervisie van de stichting staat.