Algemene voorwaarden HvA

Algemene voorwaarden Handvatten voor Autisme

1 – Definities

     Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of,

indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon

die door de cliënt persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

     Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, in deze Handvatten voor Autisme.

     Organisatie: Handvatten voor Autisme.

 

2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de cliënt en de zorgaanbieder

gesloten overeenkomst.

3 – Bekendmaking algemene voorwaarden

3.1. De zorgaanbieder overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt voorafgaand aan of bij de

totstandkoming van de overeenkomst.

3.2. Op verzoek van de cliënt licht de zorgaanbieder de algemene voorwaarden mondeling toe.

4 – Afwijking van de algemene voorwaarden

De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dit uitdrukkelijk is

overeengekomen met de cliënt en de afwijking niet in diens nadeel is.

Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

5 – Duidelijke informatie

5.1. Steeds als de zorgaanbieder de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt

geschikt niveau en vergewist hij zich ervan dat de cliënt de informatie heeft begrepen.

5.2. Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de cliënt

deze informatie kan ontvangen.

5.3. Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient de zorgaanbieder de betreffende informatie

(mede) te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de cliënt.

5.4. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van

de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden

aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

6 – Bevoegdheden van de vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene

voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is

gemachtigd op grond van de wet of een persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.

7 – Totstandkoming overeenkomst

7.1. De zorgaanbieder doet op basis van de intake een aanbod aan de cliënt waarin de te leveren

begeleiding en alle te leveren diensten nauwkeurig zijn beschreven in het zorgleefplan.

7.2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van de zorgaanbieder aanvaardt.

Ter bevestiging hiervan ondertekenen de zorgaanbieder en de cliënt de zorgovereenkomst.

7.3. Ondertekenen van het zorgleefplan

7.4. De zorgaanbieder overhandigd de cliënt een geldige VAR-verklaring.

8 – Totstandkoming van het zorgleefplan

8.1. De zorgaanbieder stelt in samenspraak met de cliënt een zorgleefplan op. De zorgaanbieder biedt

de cliënt ondersteuning aan bij het overleg over het zorgleefplan.

8.2. Uiterlijk zes weken na aanvang van de zorgverlening legt de zorgaanbieder het overeenkomstig

lid 1 opgestelde zorgleefplan ter instemming voor aan de cliënt.

8.3. Het zorgleefplan wordt van kracht na instemming van de cliënt. De zorgaanbieder en de cliënt

ondertekenen het zorgleefplan. Het ondertekende zorgleefplan blijft gedurende de looptijd van de

overeenkomst ter beschikking van de cliënt.

 

9 – Doel en inhoud van het zorgleefplan

9.1. Het zorgleefplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen en sluit zoveel

mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.

9.2. In het zorgleefplan wordt in ieder geval vastgelegd:

– Beginsituatie en probleem.

– Doelstellingen en de methodieken.

– Wanneer, waar, door wie en hoelang.

– Evaluatie, hoe wordt er geëvalueerd, wanneer en met wie.

– Eindresultaat.

 

10 – Naleving van het zorgleefplan

10.1. De zorgaanbieder voert de begeleiding uit volgens de afspraken in het zorgleefplan.

10.2. Als de zorgaanbieder afgesproken begeleiding niet conform het zorgleefplan kan verlenen, stelt

de zorgaanbieder de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt afgesproken begeleiding niet

conform het zorgleefplan kan ontvangen, stelt de cliënt de zorgaanbieder daarvan meteen in

kennis.

10.3. Het zorgleefplan wordt minimaal één keer per jaar in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en

waar nodig bijgesteld. De cliënt kan gemotiveerd verzoeken om tussentijdse evaluatie. De

evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats

binnen zes maanden na instemming van de cliënt met het zorgleefplan, of zoveel eerder als

nodig is.

10.4. Indien tussentijds afwijking van het zorgleefplan noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt

vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking

van het zorgleefplan kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen.

10.5. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de cliënt ten aanzien

van zijn zorgleefplan en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.

10.6. Als de zorgaanbieder afgesproken zorg niet verleent, biedt de zorgaanbieder de cliënt – zonder

dat de cliënt hem in gebreke hoeft te stellen – een redelijke genoegdoening aan.

10.7. Als de cliënt voor een bepaalde periode of bepaald moment geen begeleiding of diensten wenst

te ontvangen, meldt de cliënt dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de zorgaanbieder. Doet hij dit

niet, dan kan de zorgaanbieder kosten in rekening brengen aan de cliënt, tenzij de cliënt kan

aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Dan wordt de

begeleiding niet in rekening gebracht.

 

11 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11.1. De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de cliënt:

– als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die

door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden

geobserveerd door anderen dan de cliënt;

– als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie.

11.2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 wordt niet verstaan:

– degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is;

– de vertegenwoordiger.

12 – Bewaren van gegevens

12.1. Als de zorgaanbieder gegevens over de cliënt vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter

beschikking van zowel de zorgaanbieder als de cliënt.

12.2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de zorgaanbieder de gegevens en krijgt de cliënt

een kopie als hij dat wil. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek

gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënten ten aanzien van correctie en

vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming

persoonsgegevens.

 

13 – Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden

13.1. De zorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in)

gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.

13.2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:

– degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst

voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te

verrichten werkzaamheden;

– de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de

uitoefening van zijn taken.

13.3. Na overlijden geeft de zorgaanbieder desgevraagd inzage in de zorginhoudelijke gegevens aan

de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of

toestemming mag worden verondersteld.

13.4. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de

cliënt hiervan op de hoogte.

 

14 – Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

14.1. Telkens als de zorgaanbieder de cliënt wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, moet hij

daarvoor toestemming hebben van de cliënt.

14.2. De zorgaanbieder informeert de cliënt over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de

risico’s van medewerking eraan.

 

15 – Begeleiding

15.1. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van de

zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder begeleiding verlenen aan de cliënt:

– hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;

– de zorgaanbieder maakt aantekeningen en geeft uitleg aan de cliënt in het zorgleefplan.

15.2. De zorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de begeleiding.

15.3 De cliënt houdt zich aan gemaakte afspraken rondom de begeleiding en activiteiten van de

organisatie, zoals:

– activiteiten binnenshuis;

– activiteiten buitenshuis en

– groepsactiviteiten (zoals de familiedag).

 

16 – Veiligheid

De zorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

17 – Afstemming (één cliënt – meer zorgverleners)

17.1. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van de

zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder werken, zorgt de zorgaanbieder dat alle

betrokken zorgverleners:

– elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de cliënt;

– met elkaar periodiek overleggen over de cliënt;

– bij overdracht van de cliënt aan een andere zorgverlener, alle relevante gegevens doorgeven

en de cliënt daarover informeren.

17.2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor de cliënt te allen tijde duidelijk is:

– wie voor welke begeleiding verantwoordelijk is;

– wie het aanspreekpunt is voor vragen van de cliënt, diens vertegenwoordiger en

familieleden.

17.3. Als een cliënt te maken heeft met twee of meer zorgverleners waarvan tenminste één niet

binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder werkt, zorgt de

zorgaanbieder ervoor dat:

– de taken en verantwoordelijkheden rond de begeleiding aan de cliënt tussen de betrokken

zorgverleners zijn verdeeld;

– afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming

van de cliënt plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de cliënt worden meegenomen.

 

18 – Zorg voor persoonlijke eigendommen

De zorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij

de zorg voor de cliënt, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.

 

19 – Verplichtingen van de cliënt

19.1. Elke cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en

gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk

erkend, geldig legitimatiebewijs.

19.2. Bij de intake geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een

contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is

gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een

redelijke waardering van zijn belangen.

19.3. De cliënt geeft de zorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de

inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst

behoeft.

19.4. De cliënt onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de

zorgverleners, andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder en

vrijwilligers.

19.5. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om de zorgaanbieder in staat te stellen de

begeleiding te leveren.

19.6. De cliënt moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de

zorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het

zorgleefplan of in het kader van veiligheid.

19.7. Zodra de cliënt begeleiding ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij de

zorgaanbieder daarover.

20 – Betaling

20.1. De cliënt is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen

begeleiding en diensten.

20.2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van begeleiding en diensten stuurt de zorgaanbieder

een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de cliënt.

De zorgaanbieder brengt geen kosten in rekening als de cliënt zich 48 uur van tevoren heeft

afgemeld conform artikel 10.7.

20.3. De zorgaanbieder stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en

geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te

betalen.

20.4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de

zorgaanbieder gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen

vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente. De

incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

incassokosten.

 

21 – Beëindiging overeenkomst

21.1. De overeenkomst eindigt:

– a. door overlijden van de cliënt;

– b. met wederzijds goedvinden;

– c. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de

zorgaanbieder, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23;

– d. van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

– e. ingeval van ontbinding door de rechter.

 

22 – Opzegging algemeen

22.1. De cliënt kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke

opzegtermijn.

22.2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het in

artikel 23 bepaalde.

 

23 – Opzegging door de zorgaanbieder

  1. De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen indien:

de cliënt na meerdere aanmaningen zijn betalingsverplichting niet nakomt;

de cliënt zijn medewerking weigert of nauwelijks meewerkt;

de zorgaanbieder neemt een opzegtermijn van één maand in acht, tenzij de

omstandigheden dusdanig zijn dat de overeenkomst per direct wordt beëindigd;

  1. Als de begeleiding niet langer nodig is, terwijl de indicatie nog loopt. In dat geval gelden de

volgende vereisten voor opzegging:

– de zorgaanbieder neemt een opzegtermijn van minimaal één maand in acht;

– de zorgaanbieder heeft al bij de intake aan de cliënt duidelijk gemaakt dat de overeenkomst

eerder kan worden beëindigd dan de indicatie aangeeft;

 

Handtekeningen:

 

 

………………………………                                           ………………….

Client / vertegenwoordiger                                            zorgaanbieder

 

 

 

Tweevoud opgemaakt